KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve ONAY

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T.Garanti Bankası A.Ş.ye yaptığınız/ yapacağınız iş/staj başvurusu nedeniyle T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizle, KVKK’nin 6.maddesinde sayılan biyometrik verileriniz, ses ve görüntü kayıtlarınız da dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki nedenleri; yaptığınız iş başvurusu nedeniyle gerekli değerlendirmeler yapılabilmesi, başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesi, başta İş Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu gibi ilgili Kurum ve Kuruluşlar, Maliye Bakanlığı, T.Garanti Bankası A.Ş.Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Sandığı gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi ve bankamızın diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kurum ve kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve anlaşmalı olduğumuz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (OSGB) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları da dahil diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Kişisel verileriniz sözlü, yazılı, görsel olarak elektronik ortamda her türlü yöntemle toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

KVVK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu
T.Garanti Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul
Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr Tel/Faks: (0212) 318 18 18 / (0212) 216 59 50 www.garantibbva.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ONAY

Yaptığım iş /staj başvurusu nedeniyle Bankanızla paylaştığım özel nitelikli olanlar da dahil olmak üzere kişisel verilerimin, iş / staj başvurumun değerlendirilmesi amacıyla bankanız tarafından işlenmesine, yine bu amaçla ana hissedarınıza, yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerinize, bankanızın hizmet aldığı işbirliği yaptığı, kurum ve kuruluşlara aktarılmasına açıkça onay verdiğimi beyan ederim.